question

Sängö English français
Zo wa ... ? Who? Qui ?
Nye ? What? Que/Quoi ?
Töngana nye ? How? Comment ?
Ôke ? How much / many? Combien ?
... na ndo wa (laâ) ? Where? Où ?
Lâwa sï ... ?
... lâwa laâ ?
When? Quand ?
Tëtî nye ?
... ndâli/ngbanga tî nye ?
Why? Pourquoi ?
... Because ... Parce que ...
the answer la réponse