hûnda : la question

Sängö français English
Zo wa ... ? Qui ? Who?
Nye ? Que / Quoi ? What?
Töngana nye ? Comment ? How?
Ôke ? Combien ? How much / many?
... na ndo wa (laâ) ? Où ? Where?
Lâwa sï ... ?
... lâwa laâ ?
Quand ? When?
Tëtî nye ?
... ndâli/ngbanga tî nye ?
Pourquoi ? Why?
Ngbanga tî sô ... Parce que ... Because ...
kîri-hûnda la réponse the answer, reply